Dnes oslavuje meniny: Ivica zajtra Albína
Nedeľa, 15. december 2019,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.40  12. 07. 2015

 Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.7/2015 zo dňa 6.júla 2015

 

Dňa 6.júla 2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu.                           

1.         VV vzal na vedomie :

a)         Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom

            hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)         Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s

            pripomienkami    

 

2.         VV schválil :

a)         konečné tabuľky v SR 2014/2015              

 b)         nominačnú listinu R a DZ na SR 2015/2016      

                                     

  POZNÁMKA :  Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú

priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

ŠTK  č.6  14. 08. 2015

ŠTK z dôvodu vyhlásenie meteorologickej výstrahy 3. stupňa

na teplo  odkladá všetky MZ 2. kola v kategórii dorastu skupina A 

na 1.11.2015 (v súlade s výnimkami) skupina B na 8.11.2015

(v súlade s výnimkami) a MZ v kategórii dospelých plánované

na 10.30 hodine nariaďuje odohrať o 10.00 hodine.

 

 

ŠTK  opakovane oznamuje všetkým FO, že všetky podania na komisiu

je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu.

Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité

údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. 

Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované. 

 

ŠTK upozorňuje FO,FK, že podľa SP a RS nie je potrebné zasielať menné zoznamy ani súpisky družstiev.

 

Štart hráčov

V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a

ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1).

Hráči uvedeného veku až do ukončenia dorasteneckej kategórii musia mať

potvrdenie od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2). 

Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý

sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska

prehliadka.

Telovýchovní lekári:

MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky Rastislavova 250, tel.037 - 7831240, 

0903 054 012,

MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. Podjavorinskej 34, Zlaté Moravce, 0908 662 742.

 

 

V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci,

ktorí v deň zápasu dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu  zákonného

zástupcu  a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca

hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

 

 V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

 

Zmeny hracích časov a hracích dní:

 

VI. liga

6. kolo Báb - Selice

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FO Selice - chýba dohoda klubov. (NR-STK-2015/2016-0068)

 

VII. liga sk. A

13. kolo Žiharec - Hájske

ŠTK súhlasí so žiadosťou OFK Žiharec a MZ sa odohrá v obrátenom

poradí 1.11.2015 (nedeľa) o 13.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0075, NR-STK-2015/2016-0078

 

VII. liga sk. B

TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce - doma vždy v nedeľu 10.30 hod (NR-STK-2015/2016-0079)

 

8. kolo Žitavce - H. Ohaj

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou H. Ohaj - chýba dohoda klubov. (NR-STK-2015/2016-0077)

 

VIII. liga sk. A

ŠTK upozorňuje FO, FK o nahlásenie hracích časov  a hracích dní

na základe ÚS KR č.1.

 

VIII. liga sk. B

1.kolo OŠK Beladice - Choča

ŠTK žiada FO Choča o predloženie súhlasného stanoviska športového lekára a rodičov hráča E. Kováča (1329628) k štartu vo vyššej vekovej kategórii. Zároveň žiada rozhodcu M. Kiša o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča v stretnutí. (NR-STK-2015/2016-0080)

 

1.kolo Neverice - Tajná

ŠTK žiada FO Neverice o predloženie súhlasného stanoviska športového lekára a rodičov hráča A. Blažeka (1276441) k štartu vo vyššej vekovej kategórii.

Zároveň žiada rozhodcu P. Pachera o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča.

(NR-STK-2015/2016-0081)

 

TJ Vápenka Žirany -  ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva  zo súťaže.

Mužstvá vyžrebované proti FO Žirany budú mať v ďalšom priebehu súťaže voľno.

ŠTK odstupuje FO na DK na doriešenie. (NR-STK-2015/2016-0074)

 

DORAST

ŠTK upozorňuje FK, FO, že odložené zápasy 1. a 2. kola je možné po vzájomnej dohode odohrať aj v inom termíne.

 

VI. liga - D - U19 - sk. A

 

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola dňa 25.10.2015 v ÚHČ (v súlade s výnimkami).

 

3. kolo TJ AC Novan Nová Ves nad Žitavou - ŠK T. Mlyňany

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 1.9.2015 (utorok) o 17.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0076, NR-STK-2015/2016-0069)

 

VI. liga - D - U19 - sk. B

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola dňa 1.9.2015 (utorok) o 17.00 hod.

TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce - doma vždy v nedeľu 13.00 hod (NR-STK-2015/2016-0079)

Vlčany - ŠTK nesúhlasí s návrhom FO, pre nesúlad s RS A/2/i a ÚS KR č. 1. ŠTK žiada FO o nahlásenie nové termínu domácich MZ (mimo ÚHČ). (NR-STK-2015/2016-0067)

 

Vinodol - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastencov zo súťaže.

Mužstvá vyžrebované proti Vinodolu budú mať v ďalšom priebehu súťaže voľno.

ŠTK odstupuje FO na DK na doriešenie. (NR-STK-2015/2016-0073)

 

ŽIACI

ŠTK upozorňuje FK aby vo vlastnom záujme skontrolovali hrací čas zápasov

1.9.2015 (utorok) a požiadali o zmenu, ak je časová kolízia s dohrávkou

1. kola dorasteneckou súťažou skupina A.

 

IV. liga - Ž - U15 - sk. A

 

Neded - svoje domáce MZ odohrá takto:

1.kolo FC Neded -Mojmírovce 29.8.2015 v UHČ dorastu,

5.kolo FC Neded-Branč 15.9.2015 v UHČ dorastu,

7.kolo FC Neded-Selice 26.9.2015 v UHČ dorastu,

9.kolo FC Neded-Hajské 10.10.2015 v UHČ dorastu ,

11.kolo FC Neded-Ivanka 24.20.2015 v UHČ dorastu.

(NR-STK-2015/2016-0072)

 

IV. liga - Ž - U15 - sk. B

3. kolo Rišňovce - Janíkovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 5.9.2015 (sobota) o 17.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0070)

 

6. kolo Janíkovce - V. Zálužie

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO Janíkovce a MZ sa odohrá 19.9.2015 (sobota)

o 10.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0071)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  20. 8. 2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.36  14. 08. 2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4) od 10.08.2015

U 1 Filip Buran  (Ivanka pri Nitre) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 2 Juraj Halmeš (Tesárske Mlyňany) 4 s.s. N (46/1a,2a)

U 3 Peter Drozdík (Martin nad Žitavou) 4 s.s. N (46/1a,2a)

U 5 Roman Šulka (Tajná) 5.s.s.N (48/1c,2b)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) od 13.08.2015 do 30.11.2015

U 6 Michal Gucky (Janíkovce) 1 s.s. (U 607)

Disciplinárne opatrenia:

U 7 FO Vinodol, dor.  na návrh ŠTK 250 €

U 8 FO Žirany na návrh ŠTK 500

 

 

Oznamy:

DK upozrňuje klub FO Neded  (Zsolt  Károly, žiaci)  na DP čl. 17 ods. 9.

 

DK upozorňuje kluby, že podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ do 12:00 hod. !!!

 

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových

činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 11.07.2014 (www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisysfz)

 

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 20.08.2015.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe

(okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

 

KR a úsek DZ  č.3  14. 08. 2015

KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

                        Vajzer             od 13.08.2015 do prihlásenia

                        Žitňanský        16.08.2015

                        Hirka               od 15.08. do 16.8.2015

                        Škula               22.08.2015

                        Paukov            22.08.2015

 

 

- R Ďurček rozhoduje za FO V. Vozokany.

 

- KR sa zaoberala neúčasťou R Kozolku (ZsFZ, SFZ) na SS 1. kola

  Golianovo - Branč 

  a zároveň ho odstupuje na doriešenie KR ZsFZ a SFZ.

 

- FO Tajná vetuje R Pachera.

 

- KR upozorňuje FO Žitavany a Machulince, že R, ktorí rozhodujú za ich FO

  sa ospravedlnili na dlhšie ako 1 mesiac (ÚS KR č. 2), po uplynutí jedného

  mesiaca budú odstúpené na ŠTK s návrhom hrávať svoje domáce MS

  mimo UHČ.

 

- KR predvoláva na svoje budúce zasadnutie dňa 20.08.2015 o 16.20 hod. 

  R Žabku, Pecha, Gálovú  a Rumančíka. Účasť predvolaných je povinná!

 

- KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby rešpektovali nižšie uvedené

  informácie:

Štart hráčov

V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a

ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1). Hráči

uvedeného veku až do ukončenia dorasteneckej kategórii musia mať potvrdenie

od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2).  Bez oboch

súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie

od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom

zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. 

 

 V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci,

ktorí v deň zápasu dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu  zákonného

zástupcu  a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca

hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

 

 V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.13  30. 04. 2015

PROJEKT PRÍRPAVY TALENTOV

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

MaK  č.24  31. 07. 2015

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho zadávania výšky

odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si

dovoľujeme uviesť nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho

údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy

ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento

údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku

SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa

dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného

systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá

do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj"; na základe

vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu

vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme:

„Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia

podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie

do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak."; DISCIPLINÁRNE KONANIE

ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU - klub, ktorý je poškodený sa obráti

na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie

sporov podľa čl. 40 RaPP.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.17  09. 07. 2015

V dňoch 13.júla až 26.júla 2015 sa bude na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

 

Obsadenie R a DZ  č.3  17. 08. 2015

VI. LIGA - DOSPELÍ KOLO: 3. DÁTUM: 23.8.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 17.00 Jelenec - Báb Bernát Slamka DZ Sľa...čítať celú správu

 

OK  č.4  16. 06. 2015

                        O b l a s t n ý  f u t b a l o v ý   z v ä z

                                 Chrenovská 16, 949 04 Nitra

                tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816,

                                   email: obfznitra@gmail.com

 

                               Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 4 / 2014-2015

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 15.06.2015 prerokovala odvolanie

FO Martin nad Žitavou proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č. 31

zo dňa 05.06.2015. Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci a 

odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 83/1b, 84/1 DP.

 

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

V Nitre 15.06.2015                                           

                                  Predseda odvolacej komisie ObFZNitra

                                                             Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk