Dnes oslavuje meniny: Ivica zajtra Albína
Nedeľa, 15. december 2019,

Uznesenie                                                                         

       z Mimoriadnej konferencie ObFZ Nitra konanej dňa 1.7.2014

 

1. Delegáti Mimoriadnej konferencie schválili :

       a) Program mimoriadnej konferencie ObFZ  Nitra

       b) Pracovné predsedníctvo v zložení : Výkonný výbor ObFZ ,

           sekretár ObFZ a predseda RK                                                                             

c)    Mandátovú komisiu v zložení :  Predseda - Ing. Juraj Šabík

                                                         Členovia - Ing. Tomáš Kozolka,

                                                                      Rudolf Hanák

d)    Návrhovú komisiu v zložení :  Predseda -  Ing. Róbert  Hegedüš                     

                                                 Členovia - Roland Szöcs, Dr. Martin Čulák                                                                                             

a)    Overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Dolinský, Ing. Ivan Vajzer

 

b)     Správu Mandátovej komisie- zo 76 pozvaných zástupcov klubov bolo

        prítomných 60, čo predstavuje 78,9 %

 

g)  Návrh rokovacieho poriadku Mimoriadnej konferencie альфа банк голд максимум условия

 

2. Delegáti Mimoriadnej konferencie vzali na vedomie:

    a) Správu predsedu ObFZ  Ing. Š. Kormana o súťažnom ročníku 2013/2014

        a futbalovom dianí v ObFZ , ZsFZ a SFZ

  b) odmeňovanie zaslúžilých funkcionárov ObFZ

  

Zapísal : Ing. Róbert Hegedüš, predseda Návrhovej komisie           

v Nitre dňa 3.7.2014

 

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina , návrhy, správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU MK

U Z N E S E N I E

        z Volebnej konferencie konanej dňa 8.novembra 2013

 

 1. Konferencia ObFZ Nitra schvaľuje:
 1. Vyhlásenie, že Volebná konferencia bola zvolaná podľa                             Stanov ObFZ,,       Druhá hlava - Konferencia ObFZ a články 34 až 41"       
 2. Program volebnej komisie
 3. Skrutátorov : M. Božik, M. Galo, K. Tvrdoň, O. Kozolka,     
 4. Overovateľov zápisnice : G. Pintér, P. Mesároš, P. Fraňo   
 5. Rokovací poriadok Konferencie ObFZ Nitra                                                                     
 1. Konferencia ObFZ zvolila :
 1. Mandátovú komisiu v zložení : P. Bachratý, Ján Mikuš, Alin Lérint
 2. Návrhovú komisiu v zložení : JUDr. O. Kozolka, Ing. R. Tkáč,                           Silvia Takácsová    
 3. Za predsedu ObFZ v Nitre  na ďalšie funkčné obdobie 2013 - 2017               Ing. Štefan Kormana
 4. Za členov VV ObFZ v Nitre na ďalšie funkčné obdobie 2013 - 2017                                                                                                     JUDr. O. Kozolku, I. Hádeka, Mgr. L. Prešinského, P. Bachratého
 5. Za predsedu Revíznej komisie ObFZ v Nitre  na ďalšie funkčné                obdobie  2013 - 2017  P. Martinca
 6. Za predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ v Nitre  na ďalšie                    funkčné obdobie 2013 - 2017 Ing. R. Hegedüša
 7. Za predsedu Odvolacej komisie ObFZ v Nitre na ďalšie                              funkčné obdobie 2013 - 2017  I. Vanya
 8. Delegátov na konferenciu ZsFZ : Ing. Š. Kormana, JUDr. O. Kozolku,              Dr. A. Jančokovú, T. Révaya, Ing. I. Valenta, Mgr. L. Prešinského
 1. Konferencia ObFZ Nitra berie na vedomie :

1.     Správu predsedov Odborných komisií :

-       Športovo - technickej

-       Disciplinárnej komisie

-       Trénersko - metodickej komisie

-       Komisie mládeže a školského futbalu

-       Odvolacej komisie

-       Matričnej komisie

2.     Správu predsedu Revíznej komisie

3.     Správu predsedu ObFZ v Nitre P. Martinca

4.     Správu Mandátovej komisie

5.     Správu Volebnej komisie

 1. Konferencie ObFZ Nitra potvrdzuje :

1.     Za člena VV ZsFZ Ing. Štefan Kormana

 

                                 JUDr. Ondrej Kozolka

                              predseda návrhovej komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Rokovací poriadok(58.5 kB)

 Volebný poriadok(67.5 kB)

 Stanovy ObFZ(415.5 kB)
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk